WARUNKI KORZYSTANIA

Ostatnio zaktualizowane i obowiązujące:  11 listopada 2021

NINIEJSZA STRONA JEST WŁASNOŚCIĄ I JEST OBSŁUGIWANA PRZEZ CHROMASCAPE® LLC.  ZAPOZNAJ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA, NASZĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI ORAZ WSZELKIMI INNYMI OBOWIĄZUJĄCYMI WARUNKAMI DOTYCZĄCYMI OFEROWANYCH PRZEZ NAS PROGRAMÓW, WYRAŹNIE WŁĄCZONYMI DO NINIEJSZEGO PRZEZ ODNIESIENIE JAKO „WARUNKI”, W PEŁNI I UWAŻNIE PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z WWW.CHROMASCAPE.COM, PONIEWAŻ ZAWIERAJĄ WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE TWOJEGO PRAWA I OBOWIĄZKI PRAWNE, W TYM OGRANICZENIA TWOICH PRAW I WYŁĄCZENIA, KTÓRE MOGĄ MIEĆ ZASTOSOWANIE.  NINIEJSZE WARUNKI OKREŚLAJĄ PRAWNIE WIĄŻĄCE WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY.  JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA NINIEJSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA, NIE KORZYSTAJ ZE STRONY.

AKCEPTACJA WARUNKÓW

Przeglądając lub korzystając ze Strony, wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki i wszelkie poprawki do nich, które mogą być okresowo publikowane na Stronie, z których każda jest włączona przez odniesienie.

PRZEGLĄDAJĄC LUB KORZYSTAJĄC ZE STRONY, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NA ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO POZWANIA W SĄDZIE, A ZAMIAST WYRAŻA ZGODĘ NA ROZSTRZYGANIE WSZYSTKICH SPORÓW PRZEZ ARBITRA. ZGADZAJĄC SIĘ NA ARBITRAŻ, UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE ZRZEKA SIĘ PRAWA DO SĄDU PRZYSIĘGŁEGO W CELU ROZSTRZYGANIA SPORÓW ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM ZE STRONY, JAK W PEŁNI OKREŚLONO W SEKCJI „ROZWIĄZYWANIE SPORÓW” PONIŻEJ.

KLUCZOWE TERMINY

ChromaScape odnosi się do ChromaScape LLC lub dowolnego członka rodziny marek ChromaScape® (w tym Amara®, Amerimulch®, Aqua Colorants & Additives™, Elco Colorants & Additives™, ChromaPave®, Ricochet® lub innych, które możemy opracować w przyszłości ) i jest określany w niniejszym dokumencie jako „ChromaScape”, „my” lub „nasz”.

„Treść” oznacza logo, projekt, tekst, grafikę, obrazy, oprogramowanie, audio, wideo, dzieła autorskie wszelkiego rodzaju oraz informacje i inne materiały, które są publikowane, generowane, dostarczane lub w inny sposób dostępne za pośrednictwem lub na Stronie.  My i nasi licencjodawcy jesteśmy wyłącznymi właścicielami wszelkich praw, tytułów i udziałów w Treściach, w tym wszelkich powiązanych praw własności intelektualnej.  Przyjmujesz do wiadomości, że Treść jest chroniona prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami Stanów Zjednoczonych i innych krajów oraz że nie usuniesz, nie zmienisz ani nie zaciemnisz żadnych praw autorskich, znaków towarowych, znaków usługowych lub innych praw własności lub informacji włączonych lub towarzyszących Treści na Stronie.

„Strona” oznacza witrynę internetową www.chromascape.com, w tym wszystkie poddomeny i podczęści, a także nasze konta w mediach społecznościowych na Facebooku, LinkedIn i Instagramie oraz inne platformy i aplikacje na urządzenia mobilne, tablety i inne inteligentne urządzenia oraz aplikacje.

„Warunki” odnoszą się do warunków niniejszych Warunków użytkowania wraz z naszą Polityką prywatności.

„Użytkownik” oznacza każdego odwiedzającego Stronę, niezależnie od tego, czy odwiedzający rejestruje się w Witrynie lub kupuje jakiekolwiek usługi lub produkty w Witrynie i jest określany w niniejszym dokumencie jako „Użytkownik” lub „Ty”.

„Treści Użytkownika” odnoszą się do wszelkich zdjęć, komentarzy, klipów wideo lub innych Treści, które Użytkownicy, w tym Ty, mogą przesyłać do Strony.  Treść obejmuje między innymi Treści Użytkownika.  Nie rościmy sobie żadnych praw własności do Treści Użytkownika i żadne z postanowień niniejszych Warunków nie będzie uważane za ograniczające jakiekolwiek prawa Użytkownika do używania i wykorzystywania własnych Treści Użytkownika.

UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STRONY

Możesz korzystać ze Strony tylko wtedy, gdy masz osiemnaście (18) lub więcej lat (lub wiek pełnoletności obowiązujący w Twojej jurysdykcji, jeśli jest większy niż osiemnaście (18) lat) i jesteś w stanie zawrzeć z nami wiążącą umowę i korzystanie ze Strony na mocy obowiązującego prawa nie zostało Ci zabronione.  Tak długo, jak przestrzegasz niniejszych Warunków, możesz przeglądać i korzystać z naszej Strony do osobistych, niekomercyjnych celów.  Żadne inne użycie Strony nie jest dozwolone.

POWIADOMIENIE WYMAGANE PRZEZ PRAWO KALIFORNII

Zgodnie z sekcją 1789.3 kalifornijskiego kodeksu cywilnego mieszkańcy Kalifornii są uprawnieni do otrzymania następującej informacji o prawach konsumenta:

Nazwa, adres i numer telefonu dostawcy tej usługi to ChromaScape LLC, 7555 E Pleasant Valley Road, Suite 100, Independence, OH 44131, +1.888.421.0010.  Reklamacje dotyczące usług lub produktów lub prośby o dalsze informacje dotyczące korzystania z tej Strony można przesyłać na powyższy adres lub na adres marketing@chromascape.com.

Z Działem Obsługi Reklamacji Wydziału Usług Konsumenckich Kalifornijskiego Departamentu ds. Konsumentów można kontaktować się pisemnie pod adresem 1625 North Market Boulevard, Suite N 112, Sacramento, Kalifornia 95834 lub telefonicznie pod numerem +1.800.952.5210.

PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki oraz wszelkie działania lub postępowania z nimi związane będą podlegać prawu stanu Ohio.  Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, zostanie ono uznane za rozdzielne i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszych Warunków, które będą egzekwowane do maksymalny dopuszczalny zakres.

ZMIANY WARUNKÓW KORZYSTANIA

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych Warunkach w dowolnym momencie, a takie zmiany wejdą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na Stronie.  Za każdym razem, gdy korzystasz ze Strony, powinieneś zapoznać się z aktualnymi Warunkami.  Możesz określić, kiedy niniejsze Warunki zostały ostatnio zmienione, odwołując się do legendy „OSTATNIA AKTUALIZACJA” na górze niniejszych Warunków.  Dalsze korzystanie ze Strony będzie równoznaczne z akceptacją obowiązujących wówczas Warunków; jednakże wszelkie istotne zmiany w niniejszych Warunkach po ostatnim korzystaniu z Witryny nie będą stosowane z mocą wsteczną.  Z wyjątkiem takich istotnych zmian, obowiązywać będą Warunki, które obowiązywały w momencie powstania jakichkolwiek roszczeń lub sporów między Tobą a ChromaScape.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Użytkownicy Strony powinni zapoznać się z naszą Polityką prywatności (która może być od czasu do czasu aktualizowana), aby uzyskać informacje o tym, jak wykorzystujemy i gromadzimy informacje, do której można uzyskać dostęp, klikając następujący link: https://chromascape.com/privacy-policy. Zgadzasz się, że możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i ujawniać Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo i zgodnie z naszą Polityką prywatności oraz że nasza Polityka prywatności będzie regulować gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

UŻYTKOWNICY MIĘDZYNARODOWI

Nasza Strona jest kontrolowana, obsługiwana i administrowana z naszych biur w Ohio w Stanach Zjednoczonych Ameryki.  Nie składamy żadnych oświadczeń, że Treści na Stronie są odpowiednie lub dostępne do użytku w innych lokalizacjach poza Stanami Zjednoczonymi, a dostęp do nich jest zabroniony z terytoriów, na których Treści, usługi lub produkty dostępne za pośrednictwem Strony są nielegalne.  Użytkownik nie może korzystać ze Strony ani eksportować jej Treści, usług lub produktów z naruszeniem przepisów i regulacji eksportowych Stanów Zjednoczonych.  Jeśli uzyskujesz dostęp do Strony z lokalizacji poza Stanami Zjednoczonymi, jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich lokalnych przepisów, jeśli i w zakresie, w jakim mają one zastosowanie.  Możemy wysyłać do niektórych lokalizacji poza Stanami Zjednoczonymi i zastrzegamy sobie prawo do naliczania dodatkowych opłat za wysyłkę i obsługę wszelkich zamówień wysyłanych poza Stany Zjednoczone.

REGULAMIN POSTĘPOWANIA I OGÓLNE ZAKAZY

Możesz korzystać z tej Strony wyłącznie do celów zgodnych z prawem i nie możesz jej używać w jakikolwiek sposób, który narusza prawa kogokolwiek innego lub który ogranicza lub utrudnia komukolwiek korzystanie ze Strony.  Bez naszej pisemnej zgody nie możesz: (i) kopiować, powielać, wykorzystywać lub w inny sposób obchodzić się z jakąkolwiek Treścią na Stronie (ii) modyfikować, rozpowszechniać ani ponownie publikować jakichkolwiek Treści na Stronie w jakimkolwiek celu; lub (iii) wykorzystywać Treść Strony do jakichkolwiek celów komercyjnych.

Korzystając ze Strony, zgadzasz się ponadto nie wykonywać żadnej z poniższych czynności:

 • publikować, przesyłać ani w inny sposób przekazywać Treści, które: (i) naruszają, sprzeniewierzają lub naruszają patenty, prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe lub inne prawa własności intelektualnej lub prawa do wizerunku lub prywatności osób trzecich; (ii) są świadomie fałszywe, oszukańcze, wprowadzające w błąd lub oszukańcze; (iii) są zniesławiające, obraźliwe, wulgarne, nienawistne, napastliwe, obsceniczne, bluźniercze, zorientowane seksualnie, zawierające groźby, naruszające czyjąś prywatność lub w inny sposób naruszające jakiekolwiek prawo; lub (iv) promują nielegalne lub szkodliwe działania lub substancje;
 • zakłócają lub ingerują w bezpieczeństwo Strony lub w inny sposób nadużywają Stronę lub jakiejkolwiek usługi, zasobów systemowych, konta, serwera lub sieci połączonej ze Stroną lub dostępnej za jej pośrednictwem lub witryn powiązanych lub powiązanych;
 • zakłócają lub przeszkadzają innym Użytkownikom w korzystaniu ze Strony lub powiązanych z nią witryn;
 • zamieszczać, publikować, przesyłać ani w inny sposób przekazywać za pośrednictwem Strony lub na Stronie jakichkolwiek wirusów lub innych szkodliwych, destrukcyjnych plików;
 • używać, oprawiać ani wykorzystywać technik ramkowania w celu umieszczenia naszego znaku towarowego, logo lub innych zastrzeżonych informacji (w tym między innymi obrazów znajdujących się na Stronie, Treści, dowolnego tekstu lub układu/projektu dowolnej strony lub formularza zawartego a Stronie) bez naszej wyraźnej pisemnej zgody;
 • używać metatagów lub innego „ukrytego tekstu” wykorzystującego naszą nazwę, znak towarowy lub nazwę produktu bez naszej wyraźnej pisemnej zgody;
 • używać głębokiego linkowania do Strony bez naszej wyraźnej pisemnej zgody;
 • tworzyć lub używać fałszywej tożsamości na Stronie, udostępniać informacji o swoim koncie ani zezwalać innym osobom na korzystanie z konta w celu uzyskania dostępu do Strony;
 • gromadzić lub przechowywać dane osobowe innych osób;
 • próbować uzyskać nieautoryzowany dostęp do Strony lub jej części, do których dostęp ogólny jest ograniczony; i
 • zachęcać lub umożliwiać innemu Użytkownikowi lub osobie fizycznej wykonanie którejkolwiek z powyższych zabronionych czynności.

Uzyskując dostęp do tej Strony lub korzystając z niej, zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązujących lokalnych, krajowych i międzynarodowych praw i przepisów dotyczących korzystania ze Strony lub działań na niej.  W zakresie dozwolonym przez prawo nie ponosimy odpowiedzialności wobec osób trzecich za Treści Użytkownika ani za dokładność Treści opublikowanych przez Ciebie lub innego Użytkownika na Stronie.  Mamy prawo usunąć wszelkie Treści Użytkownika lub wpisy zamieszczane przez Ciebie na Stronie, jeśli według naszego wyłącznego uznania takie Treści lub wpisy nie są zgodne ze standardami określonymi w niniejszych Warunkach. 

Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami, nie masz naszej zgody na uzyskiwanie informacji ze Strony lub korzystanie z niej w inny sposób.  Niekorzystanie ze Strony zgodnie z niniejszymi Warunkami może narazić Cię na sankcje cywilne lub karne.

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE UZYSKUJĄC DOSTĘP DO STRONY LUB KORZYSTAJĄC Z NIEJ I/LUB POBIERAJĄC LUB PUBLIKUJĄC JAKIEKOLWIEK TREŚCI Z WITRYNY LUB NA STRONIE, PRZECZYTAŁ, ZROZUMIAŁ I WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY UTWORZYŁ KONTO NA STRONA.  JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA NINIEJSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA, NIE MASZ PRAWA NA KORZYSTANIE ZE STRONY.  Jeśli akceptujesz lub wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki w imieniu firmy lub innego podmiotu prawnego, oświadczasz i gwarantujesz, że masz uprawnienia do związania tej firmy lub podmiotu prawnego niniejszymi Warunkami, a w takim przypadku „Ty” lub „Twój” odnoszą się i mają zastosowanie do tej firmy lub innego podmiotu prawnego.

PRAWO UŻYTKOWNIKA DO TREŚCI PUBLIKOWANYCH PRZEZ CIEBIE

Udostępniając jakiekolwiek Treści użytkownika na Stronie lub za jej pośrednictwem, pozostajesz właścicielem swoich Treści użytkownika, ale niniejszym udzielasz firmie ChromaScape nieograniczonej, nieodwołalnej, niewyłącznej, zbywalnej, podlegającej podlicencjonowaniu, obowiązującej na całym świecie, nieodpłatnej licencji na użytkowanie, kopiować, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych w oparciu o, rozpowszechniać, publicznie wyświetlać, publicznie wykonywać i rozpowszechniać Treści Użytkownika w związku z obsługą i świadczeniem usług i produktów Tobie i/lub innym Użytkownikom, a także w związku z reklamą naszych usług i produkty.  Zgadzasz się również, że Twoje Treści użytkownika będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone i nie zostaną Ci zwrócone, chyba że określono inaczej w Polityce prywatności.

W przypadku przesłania jakichkolwiek Treści użytkownika do Strony, mamy prawo do wykorzystania wszelkich takich elementów Treści w związku i/lub w ramach naszej działalności, w tym między innymi w związku z lub w wszelkie reklamy we wszystkich mediach, opakowaniach produktów, publikacjach drukowanych, prezentacjach, materiałach promocyjnych, wydarzeniach i powiązanych materiałach marketingowych, reklamach telewizyjnych i kinowych, filmach lub na Stronie bezterminowo na całym świecie, ponieważ według własnego uznania uznają za stosowne bez dalszej zgody lub płatności na rzecz Ciebie.  Przesyłając Treści użytkownika na Stronę, wyrażasz zgodę na przyznanie firmie ChromaScape prawa do korzystania z Twoich praw autorskich do takich Treści użytkownika.  Posiadamy również wszelkie prawa, tytuły i udziały we wszelkich wynikach i dochodach z korzystania przez nas z Treści użytkownika w zakresie dozwolonym przez prawo.  Mamy prawo przenieść nasze prawa do korzystania z Treści użytkownika na dowolną stronę trzecią, w tym między innymi na dowolne z naszych spółek zależnych lub stowarzyszonych. Ponadto zgadzasz się, że ChromaScape może wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje lub know-how dostarczone nam bezpłatnie.

Możemy zmieniać, adoptować lub edytować Treści użytkownika i wszelkie inne materiały utworzone na podstawie niniejszych Warunków, a także sprzedawać i wykorzystywać je całkowicie według własnego uznania.  Na żądanie dostarczysz firmie ChromaScape wszelką dokumentację, uzasadnienie lub zezwolenia niezbędne do zweryfikowania zgodności z tymi postanowieniami.  Nie jesteśmy zobowiązani do korzystania z jakichkolwiek Treści użytkownika ani wykonywania jakichkolwiek praw przyznanych na mocy niniejszych Warunków.

Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie swoje Treści użytkownika.  Oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś właścicielem wszystkich swoich Treści użytkownika lub masz wszelkie prawa niezbędne do przyznania ChromaScape praw licencyjnych do Twoich Treści użytkownika na mocy niniejszych Warunków.  Oświadczasz również i gwarantujesz, że ani Twoje Treści użytkownika, ani wykorzystanie i udostępnianie Treści użytkownika w celu udostępnienia ich za pośrednictwem Witryny, ani jakiekolwiek wykorzystanie Treści użytkownika przez ChromaScape na Stronie lub za jej pośrednictwem nie naruszy, nie sprzeniewierzy ani nie naruszy prawa własności intelektualnej, prawa do wizerunku lub prywatności osób trzecich lub prowadzić do naruszenia jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa lub regulacji.

Możesz poprosić nas o usunięcie Twoich Treści użytkownika zgodnie z warunkami naszej Polityki prywatności, dzwoniąc do nas pod numer +1.888.421.0010 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres marketing@chromascape.com. Zanim będziemy mogli spełnić prośbę o dostęp do Twoich danych lub ich usunięcie, musimy zweryfikować Twoją tożsamość.  Poprosimy Cię o zweryfikowanie Twojego imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu i/lub innych informacji, które o Tobie zebraliśmy. Możemy jednak przechowywać Twoje dane osobowe przez dodatkowy okres, jaki jest dozwolony lub wymagany przez obowiązujące przepisy prawa.  Nawet jeśli usuniemy Twoje Dane Osobowe, mogą one pozostać na nośnikach zapasowych lub archiwalnych przez dodatkowy okres.

REKOMPENSATA

Będziesz bronić, rekompensować i zabezpieczać ChromaScape, nasze podmioty stowarzyszone oraz każdego z naszych i ich odpowiednich urzędników, dyrektorów, pracowników, wykonawców, dostawców, przedstawicieli i agentów przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami, kosztami oraz wydatki, w tym między innymi uzasadnione honoraria adwokackie, które wynikają z lub są związane z: (i) Twoim dostępem do Strony lub Treści lub korzystaniem z nich; (ii) Twoimi Treściami Użytkownika; (iii) naruszeniem jakiegokolwiek obowiązującego prawa, które chroni ChromaScape lub naszych praw lub praw osób trzecich, które zostały naruszone przez Twoje działania; (iv) naruszeniem przez użytkownika niniejszych Warunków lub jakiegokolwiek obowiązującego prawa, w tym między innymi naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek praw własności intelektualnej należących do ChromaScape lub strony trzeciej; oraz (v) wszelkimi działaniami, które mają miejsce w ramach lub w związku z kontem, nazwą użytkownika i/lub hasłem.  Zastrzegamy sobie prawo do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw podlegających odszkodowaniu przez Ciebie, w którym to przypadku będziesz pomagać i współpracować z ChromaScape w dochodzeniu wszelkich dostępnych środków obrony.  UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE TAKIE SZKODY, ROSZCZENIA LUB STRATY W NAJWIĘKSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, NAWET JEŚLI SĄ SPOWODOWANE NASZYM AKTYWNYM LUB BIERNYM ZANIEDBANIEM, NAWET JEŚLI ZOSTAMY POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD, ROSZCZEŃ LUB STRAT, NAWET JEŚLI SĄ ROZSĄDNIE MOŻLIWE DO PRZEWIDYWANIA.

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI TOWAROWE

Strona, w tym cała Treść i organizacja, grafika, projekt, kompilacja, tłumaczenie magnetyczne, konwersja cyfrowa, oprogramowanie, usługi i inne kwestie z nią związane, jest jedyną i wyłączną własnością ChromaScape i jest chroniona odpowiednimi prawami autorskimi, znakami towarowymi, inne prawa własności oraz inne prawa Stanów Zjednoczonych i innych krajów.  O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, zachowujemy inne prawa własności do wszystkich Treści oraz usług i produktów dostępnych za pośrednictwem Strony.

Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie, żadna Treść nie może być kopiowana, modyfikowana, powielana, rozpowszechniana, ponownie publikowana, pobierana, wykonywana, wyświetlana, publikowana, transmitowana, sprzedawana ani przetwarzana w dzieła pochodne w jakiejkolwiek formie i jakimikolwiek środkami, w tym między innymi między innymi elektronicznie, mechanicznie, poprzez fotokopiowanie, nagrywanie lub używanie w inny sposób bez naszej uprzedniej pisemnej zgody i zgody odpowiedniego właściciela praw autorskich.  Nie możesz, bez naszej wyraźnej pisemnej zgody lub zgody odpowiedniego właściciela praw autorskich: (i) kopiować, przesyłać, publikować, zamieszczać ani transmitować żadnych materiałów w żadnej sieci komputerowej ani w mediach audycji lub publikacji; (ii) modyfikować materiały; ani (iii) usuwać ani zmieniać żadnych informacji o prawach autorskich ani innych informacji o prawach własności zawartych w materiałach.  Nie możesz także: (i) sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać do celów komercyjnych Strony, jej Treści, usług lub produktów uzyskanych za pośrednictwem Witryny; (ii) zbierać ani wykorzystywać list lub opisów produktów; (iii) wykorzystywać pochodnie Strony lub jej Treści; lub (iv) używać eksploracji danych, robotów lub podobnych metod gromadzenia i wydobywania danych.  Nie są przekazywane żadne prawa ani licencje przez dorozumianie, estoppel lub w inny sposób w ramach naszych patentów, znaków towarowych lub praw autorskich lub innych praw własności osób trzecich.

Wszystkie nazwy marek i znaki towarowe są własnością ChromaScape, chyba że zaznaczono inaczej. Te i wszystkie inne nasze znaki towarowe nie mogą być kopiowane, imitowane ani używane, w całości lub w części, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody lub zgody właściciela praw.  Ponadto wszystkie nagłówki stron, niestandardowe grafiki, ikony przycisków i skrypty są naszymi znakami usługowymi, znakami towarowymi i/lub szatą graficzną i nie mogą być kopiowane, imitowane ani wykorzystywane w całości lub w części bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.  Wszelkie inne nazwy i marki na Stronie nie mogą stanowić własność innych osób.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, PRAWA AUTORSKIE I WYŁĄCZNOŚĆ

Prawa autorskie do wszelkich instrukcji, dokumentacji sprzedażowej, opisów technicznych i innych dokumentów, które mogą być dostarczane przez ChromaScape w ramach lub w związku z zakupem(-ami) oraz wszelkie prawa własności intelektualnej, tytuły i udziały w formułowaniu lub projektowaniu usług ChromaScape lub produkty lub jakakolwiek ich część, niezależnie od tego, czy taka receptura lub projekt jest zarejestrowany, czy nie, należą bezwzględnie do ChromaScape.  Wszelkie dane, patenty, prawa autorskie, prawa własności lub poufność, know-how, znaki towarowe lub procesy związane z usługami lub produktami ChromaScape stanowią informacje zastrzeżone („Informacje zastrzeżone”) firmy ChromaScape i jej dostawców zewnętrznych (w zależności od przypadku).  Zgadzasz się, że bez uprzedniej pisemnej zgody ChromaScape nie będziesz wykorzystywać ani ujawniać Informacji Zastrzeżonych jakiejkolwiek stronie trzeciej z jakiegokolwiek powodu innego niż osobiste korzystanie przez tę osobę trzecią z usług lub produktów ChromaScape. Zgadzasz się również, że nie będziesz używać ani udostępniać produktów ChromaScape stronom trzecim lub innym podmiotom w celu inżynierii wstecznej lub deasemblacji produktów ChromaScape lub jakiejkolwiek ich części w celu stworzenia lub uzyskania jakiejkolwiek własności intelektualnej ChromaScape lub strony trzeciej.

ZASADY DOTYCZĄCE DMCA/PRAW AUTORSKICH

Naszą polityką jest poszanowanie praw autorskich i praw własności intelektualnej innych osób.  Możemy usuwać treści, które wydają się naruszać prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, w tym prawa moralne, innych osób.  Ponadto możemy zablokować dostęp Użytkownikom, którzy wydają się naruszać własność intelektualną lub inne prawa innych osób.

Przestrzegamy ustawy Digital Millennium Copyright Act („DMCA”).  Jeśli uważasz, że my lub jakikolwiek Użytkownik Strony naruszyliśmy Twoje prawa autorskie w jakikolwiek istotny sposób, powiadom o tym ChromaScape i przekaż następujące informacje:

 • identyfikację prawa własności intelektualnej, które rzekomo zostało naruszone;
 • identyfikację materiału, który Twoim zdaniem narusza prawa, abyśmy mogli zlokalizować go na Stronie;
 • twój adres, numer telefonu i adres e-mail;
 • oświadczenie użytkownika, że w dobrej wierze uważa, że kwestionowane użycie nie jest autoryzowane przez właściciela lub jego licencjobiorcę, przedstawiciela któregokolwiek z powyższych podmiotów lub prawo;
 • oświadczenie, że powyższe informacje zawarte w zawiadomieniu są zgodne z prawdą i złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań; I
 • że jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela danych praw własności intelektualnej.

Zapytania dotyczące naruszeń praw własności intelektualnej prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres marketing@chromascape.com, telefonicznie pod numerem +1.888.421.0010 lub pisząc na adres 7555 E Pleasant Valley Road, Suite 100, Independence, OH 44131.

Często trudno jest ustalić, czy Twoje prawa własności intelektualnej zostały naruszone lub czy wymagania DMCA zostały spełnione.  Możemy poprosić o dodatkowe informacje, zanim usuniemy jakiekolwiek materiały potencjalnie naruszające prawa.  Jeśli rozwinie się spór co do właściwego właściciela danych praw, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia odpowiednich materiałów wraz z materiałami domniemanego sprawcy naruszenia do czasu rozwiązania sprawy.  Mamy absolutne prawo do usunięcia takich Treści Użytkownika lub innych materiałów ze Strony według własnego uznania w dowolnym momencie.

LINKI DO STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH          

Strona może zawierać linki do stron internetowych lub usług osób trzecich oraz reklamy osób trzecich (łącznie „Strony i reklamy osób trzecich”).  Takie Strony i Reklamy Osób Trzecich nie są pod naszą kontrolą i nie ponosimy odpowiedzialności za Strony i Reklamy Osób Trzecich.  Udostępniamy te Strony i Reklamy Osób Trzecich wyłącznie dla wygody i nie ponosimy odpowiedzialności za treści, usługi lub produkty dostępne na tych Stronach i w Reklamach Osób Trzecich.  Przyjmujesz do wiadomości wyłączną odpowiedzialność i przyjmujesz na siebie wszelkie ryzyko wynikające z korzystania ze Strony i Reklam Stron Trzecich.

Zamieszczenie hiperłącza do Stron i Reklam Osób Trzecich nie oznacza przynależności, poparcia ani przyjęcia przez ChromaScape Stron i Reklam Osób Trzecich ani jakichkolwiek usług, produktów lub informacji w nich zawartych.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI

NASZE USŁUGI, PRODUKTY I TREŚCI DOSTĘPNE W WITRYNIE SĄ DOSTARCZANE „W OBECNYM STANIE”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI.  BEZ OGRANICZENIA POWYŻSZEGO, WYRAŹNIE ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO UŻYTKU, SPOKOJNEJ PRZYJEMNOŚCI LUB NIENARUSZALNOŚCI PRAW ORAZ WSZELKICH GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z PROWADZENIA HANDLU LUB PROWADZENIA HANDLU.  Nie gwarantujemy, że usługi lub produkty dostępne w Witrynie spełnią Twoje wymagania lub że będą dostępne w sposób nieprzerwany, bezpieczny lub wolny od błędów.  UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKĄ KOMUNIKACJĘ I INTERAKCJE Z INNYMI UŻYTKOWNIKAMI WITRYNY ORAZ Z INNYMI OSOBAMI, Z KTÓRYMI KOMUNIKUJE SIĘ LUB WCHODZI W INTERAKCJE W WYNIKU KORZYSTANIA Z WITRYNY, W TYM JAKICHKOLWIEK USŁUG LUB PRODUKTÓW ŚWIADCZONYCH PAŃSTWU.

W ŻADNYM WYPADKU NASZA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKAJĄCA Z JAKICHKOLWIEK GWARANCJI DOTYCZĄCYCH NASZYCH USŁUG, PRODUKTÓW LUB TREŚCI, NINIEJSZYCH WARUNKÓW ORAZ KORZYSTANIA ZE STRONY, W TYM MIĘDZY INNYMI Z ZAKUPU JAKICHKOLWIEK USŁUG LUB PRODUKTY ZA POŚREDNICTWEM STRONY LUB WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA ZE STRONY PRZEKROCZĄ KWOTY ZAPŁACONE LUB NALEŻNE ZA USŁUGI LUB PRODUKTY ZAKUPIONE ZA POŚREDNICTWEM STRONY W OKRESIE OSTATNICH DWUNASTU (12) MIESIĘCY PRZED ZDARZENIEM, KTÓRE POWODUJE ROSZCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.  OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI I ODSZKODOWANIA OKREŚLONE POWYŻEJ SĄ PODSTAWOWYMI ELEMENTAMI PODSTAWY UMOWY MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A CHROMASCAPE.  NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE LUB PRZYPADKOWE, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA.

Chociaż podjęto uzasadnione starania w celu zapewnienia dokładności materiałów na Stronie, nie udziela się żadnej gwarancji ani rękojmi co do dokładności tych materiałów.  Wszystkie informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia; potwierdzać wszelkie fakty lub informacje z pracownikiem lub upoważnionym przedstawicielem ChromaScape przed przystąpieniem do składania zamówienia lub w inny sposób polegać na informacjach.

UWAGA: Reprodukcje kolorów zwykle wyglądają inaczej na ekranie komputera niż na rzeczywistym kolorowym produkcie i mają wiele zmiennych, na które ChromaScape nie ma wpływu.  Przed złożeniem zamówienia powinieneś otrzymać rzeczywiste próbki materiału, który chcesz w materiale, który próbujesz pokolorować.  Nie należy polegać na komputerowym odwzorowaniu kolorów.

GRANICE ODPOWIEDZIALNOSCI

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE ANI FIRMA CHROMASCAPE, NASZE PODMIOTY STOWARZYSZONE ANI ŻADNA INNA STRONA ZAANGAŻOWANA W TWORZENIE, PRODUKCJĘ LUB DOSTARCZANIE USŁUG, PRODUKTÓW LUB TREŚCI WITRYNY NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, STRATY LUB SZKODY (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, ODSZKODOWANIA, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, SPECJALNE, WTÓRNE LUB PRZYKŁADOWE SZKODY), BEZ JAKIEGOKOLWIEK PRZYCZYNY LUB W JAKIKOLWIEK TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI – NAWET NASZEGO WŁASNEGO AKTYWNEGO LUB BIERNEGO ZANIEDBANIA – WYNIKAJĄCEGO W ZWIĄZKU ZE: (I) STRONĄ; (II) KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z WITRYNY; (III) WYKORZYSTANIEM LUB POLEGANIEM NA JAKIEJKOLWIEK TREŚCI LUB INFORMACJI WYŚWIETLANEJ NA STRONIE; (IV) ZAKUP LUB KORZYSTANIE Z JAKICHKOLWIEK USŁUG LUB PRODUKTÓW ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY LUB W INNY SPOSÓB; (V) NIEUPRAWNIONY DOSTĘP LUB ZMIANA LUB UTRATA PRZEKAZYWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA DANYCH LUB INNYCH INFORMACJI WYSYŁANYCH LUB OTRZYMANYCH PRZEZ STRONĘ; (VI) BŁĘDY, PRZESTĄPIENIE SYSTEMU, AWARIE SIECI LUB SYSTEMU, USZKODZENIE PLIKÓW LUB PRZERWY W ŚWIADCZENIU USŁUG; LUB (VII) W INNY SPOSÓB ZGODNIE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI, NAWET JEŚLI MY LUB NASI PRZEDSTAWICIELE ZOSTANIEMY POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD, ROSZCZEŃ LUB STRAT, BEZ WZGLĘDU NA JAKIEKOLWIEK NIESPEŁNIENIE PODSTAWOWEGO CELU JAKIEGOKOLWIEK OGRANICZONEGO ŚRODKA ZARADCZEGO.  POWYŻEJ NEGOWANIE SZKÓD JEST PODSTAWOWYM ELEMENTEM PODSTAWY UMOWY MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A CHROMASCAPE.  DOSTĘP DO STRONY NIE ZOSTANIE UDZIELONY BEZ TAKICH OGRANICZEŃ.

NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK PRZECIWNYCH NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ, NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK POWÓZ LUB ROSZCZENIE I NIEZALEŻNIE OD FORMY POZWU BĘDZIE ZAWSZE OGRANICZONA DO KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA W CIĄGU OSTATNICH DWUNASTU ( 12) MIESIĄCE DLA CHROMASCAPE ZA JAKIEKOLWIEK USŁUGI LUB PRODUKTY DOSTARCZANE PRZEZ NAS POPRZEZ KORZYSTANIE ZE STRONY LUB W INNY SPOSÓB.

NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI W ŻADNEJ KWOCIE ZA NIEWYKONYWANIE JAKICHKOLWIEK ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW, JEŚLI TAKIE NIEWYKONANIE JEST SPOWODOWANE WYSTĄPIENIEM JAKIEJKOLWIEK NIEPRZEWIDZIANEJ ZDARZENIA POZA NASZĄ ROZSĄDNĄ KONTROLĄ, W TYM MIĘDZY INNYMI AWARIE INTERNETU, PRZERWY KOMUNIKACJI, POŻAR, POWODZI LUB WOJNA.

Warunki tej sekcji pozostają w mocy po wygaśnięciu niniejszych Warunków.

WYPOWIEDZENIE

Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień zawartych w niniejszych Warunkach, zastrzegamy sobie prawo, bez powiadomienia i według własnego uznania, z dowolnego powodu lub bez powodu, do pozbawienia możliwości korzystania ze Strony oraz do zablokowania i uniemożliwienia przyszłego dostępu do Strony i korzystania z niej.  Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności za zakończenie korzystania ze Strony lub dostępu do niej.

BRAK BENEFICJENTÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI TRZECIMI

Ty i nasza firma jesteśmy jedynymi stronami uprawnionymi do egzekwowania niniejszych Warunków.  Niniejsze Warunki nie przyznają i nie mają na celu przyznania jakichkolwiek praw lub środków prawnych jakiejkolwiek osobie innej niż Ty i ChromaScape.  Niezależnie od powyższego strony uzgadniają, że sieci kart płatniczych są zewnętrznymi beneficjentami niniejszych Warunków w celu egzekwowania postanowień dotyczących płatności, ale ich zgoda lub zgoda nie jest konieczna do jakichkolwiek zmian lub modyfikacji niniejszych Warunków.  Zgadzasz się również, że jeśli scedujemy, przeniesiemy lub zlecimy podwykonawstwo jakichkolwiek naszych praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków jakiejkolwiek stronie trzeciej na piśmie, taka osoba trzecia może egzekwować Warunki, które zostały przeniesione, przeniesione lub zlecone podwykonawcom.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

UMOWA O ARBITRAŻ I ZRZECZENIE SIĘ POZWÓW ZBIOROWYCH I ARBITRAŻÓW ZBIOROWYCH

KAŻDY Z NAS ZGADZA SIĘ, ŻE JAKIEKOLWIEK SPORY, ROSZCZENIA LUB KONTROWY WYNIKAJĄCE Z NASZYCH USŁUG, PRODUKTÓW, NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB ZWIĄZANE Z NASZYMI USŁUGAMI, PRODUKTAMI, NINIEJSZYMI WARUNKAMI, W TYM NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI I POLITYKI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIE LUB NARUSZENIA, ROZWIĄZANIA, EGZEKWOWANIA, INTERPRETACJI LUB WAŻNOŚCI LUB KORZYSTANIA Z NINIEJSZYCH USŁUGI LUB TREŚCI DOSTĘPNE W WITRYNIE LUB ZA POŚREDNICTWEM (ŁĄCZNIE „SPORY”) BĘDĄ ROZSTRZYGANE W TRYBIE POUFNEGO WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU, Z TYM WYJĄTKIEM, ŻE każda ze stron zachowuje prawo do: (i) wniesienia powództwa indywidualnie do sądu ds. drobnych roszczeń; oraz (ii) wystąpienia o zadośćuczynienie lub inne sprawiedliwe zadośćuczynienie w sądzie właściwej jurysdykcji, aby zapobiec rzeczywistemu lub groźbie naruszenia, sprzeniewierzenia lub naruszenia praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych, patentów lub innych praw własności intelektualnej strony (działanie opisane w powyższa klauzula (ii) „Działanie w zakresie ochrony własności intelektualnej”).  Wyłączną jurysdykcją i miejscem wszelkich działań związanych z ochroną własności intelektualnej będą sądy stanowe i federalne zlokalizowane w Cleveland w stanie Ohio, a każda ze stron niniejszej umowy zrzeka się wszelkich zastrzeżeń co do jurysdykcji i miejsca takich sądów.

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zarówno Ty, jak i ChromaScape zrzekacie się prawa do procesu przed ławą przysięgłych lub do udziału jako powód, przedstawiciel grupy lub członek grupy w jakimkolwiek rzekomym pozwie zbiorowym lub postępowaniu reprezentacyjnym.   Ponadto, o ile oboje nie uzgodnimy inaczej na piśmie, arbiter nie może łączyć roszczeń więcej niż jednej osoby i nie może w inny sposób przewodniczyć żadnej formie postępowania grupowego lub reprezentacyjnego.  Jeśli ten konkretny ustęp zostanie uznany za niewykonalny, nie będzie to miało wpływu na pozostałą część tej sekcji „Rozstrzyganie sporów”, która nadal będzie obowiązywać.  Ta sekcja „Rozstrzyganie sporów” pozostanie w mocy po wygaśnięciu niniejszych Warunków.

Oboje zgadzamy się, że niniejsze Warunki powinny być interpretowane i egzekwowane zgodnie z federalną ustawą o arbitrażu (9 USC §§ 1 i nast.), ponieważ upamiętniają one transakcję w handlu międzystanowym.  Ta sekcja pozostanie w mocy po wygaśnięciu niniejszych Warunków.

REGULAMIN ARBITRAŻU

Postępowanie arbitrażowe będzie zarządzane i regulowane przez kompleksowe lub przyspieszone procedury arbitrażowe sądowych służb arbitrażowych i mediacyjnych (JAMS), w zależności od tego, które są odpowiednie i obowiązujące w momencie wszczęcia arbitrażu („procedury JAMS”), które są dostępne pod adresem http ://www.jamsadr.com lub dzwoniąc pod numer +1.800.352.5267.

Strony wyraźnie zgadzają się, że JAMS nie może prowadzić żadnego arbitrażu zbiorowego lub zbiorowego, ponieważ strony zgadzają się, że arbitraż będzie ograniczony wyłącznie do rozstrzygania indywidualnych roszczeń.

ZGŁASZANIE SPORÓW I PROCES ARBITRAŻOWY

Przed wszczęciem postępowania arbitrażowego musisz najpierw wysłać ChromaScape pisemne oświadczenie zawierające Twoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu, fakty będące podstawą sporu oraz żądane zadośćuczynienie („Oświadczenie o sporze”).  Oświadczenie w sprawie sporu do ChromaScape należy przesłać e-mailem na adres marketing@chromascape.com.  Jeśli nie będziemy w stanie rozpatrzyć Twojego roszczenia w ciągu trzydziestu (30) dni, każda ze stron, która chce wszcząć arbitraż, musi dostarczyć drugiej stronie pisemne Wezwanie do arbitrażu, jak określono w procedurach JAMS.

Arbiter, a nie jakikolwiek federalny, stanowy lub lokalny sąd lub agencja, będzie miał wyłączne uprawnienia do rozstrzygania wszystkich Sporów związanych z usługami i produktami ChromaScape, jak również wszelkich Sporów wynikających lub związanych z interpretacją, stosowalnością, wykonalnością lub tworzenia niniejszych Warunków, w tym między innymi możliwości arbitrażu wszelkich roszczeń, jak również wszelkich roszczeń, że całość lub jakakolwiek część niniejszych Warunków jest nieważna lub podlega unieważnieniu.  Niezależnie od tego szerokiego przekazania uprawnień arbiterowi JAMS, sąd może rozstrzygnąć ograniczoną kwestię, czy roszczenie lub powództwo jest działaniem w zakresie ochrony własności intelektualnej.

MIEJSCE I PROCEDURA ARBITRAŻU

O ile strony nie uzgodnią inaczej, arbitraż będzie prowadzony w hrabstwie, w którym mieszkasz.  Jeśli Twoje roszczenie nie przekracza 10 000 USD, to: (i) arbitraż będzie prowadzony wyłącznie na podstawie dokumentów, które strony przedłożą arbitrowi, chyba że zażądasz rozprawy lub arbiter uzna, że rozprawa jest konieczna; oraz (ii) jeśli odbywa się rozprawa, możesz wybrać, czy chcesz uczestniczyć osobiście, czy telefonicznie.  Jeśli Twoje roszczenie przekracza 10 000 USD, Twoje prawo do przesłuchania zostanie określone przez procedury JAMS.  Z zastrzeżeniem procedur JAMS, arbiter będzie miał swobodę kierowania rozsądną wymianą informacji między stronami, zgodnie z przyspieszonym charakterem arbitrażu.

DECYZJA ARBITRA

Decyzja arbitra będzie zawierać istotne ustalenia i wnioski prawne, na których arbiter oparł wyrok.  Wyrok w sprawie arbitrażu może zostać złożony w dowolnym sądzie mającym odpowiednią jurysdykcję.  Zasądzone przez arbitra odszkodowanie musi być zgodne z postanowieniami sekcji „Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji” i „Ograniczenia odpowiedzialności” powyżej, dotyczącymi rodzajów i kwot szkód, za które strona może zostać pociągnięta do odpowiedzialności.  Arbiter może przyznać zadośćuczynienie orzekające i nakazowe wyłącznie na rzecz powoda i tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia zadośćuczynienia uzasadnionego indywidualnym roszczeniem powoda.  Jeśli wygrasz postępowanie arbitrażowe, będziesz uprawniony do zwrotu honorariów i wydatków adwokackich w zakresie przewidzianym przez obowiązujące prawo.  ChromaScape nie będzie dochodzić i niniejszym zrzeka się wszelkich praw, jakie może mieć na mocy obowiązującego prawa do odzyskania honorariów i wydatków adwokackich, jeśli wygra w arbitrażu.

OPŁATY

Zapłacimy lub (w stosownych przypadkach) zwrócimy użytkownikowi wszystkie opłaty związane ze zgłoszeniem, administracją i arbitrażem JAMS za arbitraż wszczęty przez użytkownika lub ChromaScape zgodnie z warunkami tej sekcji.

TERMIN ROZSTRZYGANIA SPORÓW

Strony zgadzają się, że wszelkie powództwa, które mogą mieć w odniesieniu do Strony lub naszych usług, produktów i Treści, muszą zostać wszczęte w ciągu jednego (1) roku od powstania Sporu, niezależnie od wszelkich przepisów o przedawnieniu stanowiących inaczej.  Przepisy wielu stanów określają okresy przedawnienia na okres dłuższy niż jeden (1) rok.  Jeśli mieszkasz w stanie, w którym okresy przedawnienia są dłuższe niż jeden (1) rok, akceptując niniejsze Warunki, zgadzasz się na skrócenie czasu na wniesienie roszczenia.  Oznacza to, że jeśli zaczekasz dłużej niż jeden (1) rok na wszczęcie postępowania arbitrażowego zgodnie z tą sekcją, utracisz część lub wszystkie przysługujące Ci prawa do odzyskania należności, w tym prawo do odzyskania odszkodowania, w związku ze Sporem.

Warunki niniejszej sekcji dotyczącej rozstrzygania sporów pozostają w mocy po wygaśnięciu niniejszych Warunków.

SEKCJA PRAWO DO REZYGNACJI LUB ODRZUCENIA PRZYSZŁYCH ZMIAN DO ROZSTRZYGANIA SPORÓW

Użytkownik może zrezygnować (wykluczyć się) z ostatecznej, wiążącej, indywidualnej procedury arbitrażowej lub zrzeczenia się postępowania zbiorowego i postępowania przedstawicielskiego, o którym mowa w tej sekcji, wysyłając pisemny list do ChromaScape, na adres 7555 E Pleasant Valley Road, Suite 100, Independence , OH 44131 lub e-mailem na adres marketing@chromascape.com w ciągu trzydziestu (30) dni od pierwszej wizyty i korzystania ze Strony, która określa: (i) imię; (ii) adres korespondencyjny; oraz (iii) prośbę wykluczenia z ostatecznej, wiążącej, indywidualnej procedury arbitrażowej lub zrzeczenia się postępowania grupowego i postępowania przedstawicielskiego, o którym mowa w tej sekcji.  W przypadku rezygnacji zgodnie z procedurą określoną powyżej, wszystkie pozostałe warunki niniejszych Warunków będą nadal obowiązywać.  Jeśli nie zrezygnujesz, zastosowanie będą miały warunki niniejszej sekcji „Rozstrzyganie sporów”.

Niezależnie od postanowień sekcji „Zmiany warunków użytkowania” powyżej, jeśli ChromaScape zmieni tę sekcję „Rozstrzyganie sporów” po dacie pierwszego zaakceptowania niniejszych Warunków (lub zaakceptowania kolejnych zmian Warunków), możesz odrzucić taką zmianę, wysyłając ChromaScape pisemne powiadomienie (w tym pocztą elektroniczną na adres marketing@chromascape.com) w ciągu trzydziestu (30) dni od daty wejścia w życie takiej zmiany, jak wskazano w dacie „Ostatnia aktualizacja” powyżej lub w dacie naszego e-maila z powiadomieniem o takiej zmianie zmiana.  Odrzucając jakąkolwiek zmianę, zgadzasz się na arbitraż wszelkich sporów między Tobą a ChromaScape zgodnie z postanowieniami niniejszej sekcji „Rozstrzyganie sporów” od daty pierwszego zaakceptowania niniejszych Warunków (lub zaakceptowania wszelkich późniejszych zmian w niniejszych Warunkach).

OGÓLNE WARUNKI

Niniejsze Warunki stanowią pełne i wyłączne porozumienie i umowę między ChromaScape a Tobą w odniesieniu do Strony, Treści, usług i produktów, które mogą być udostępniane na Stronie, a te Warunki zastępują wszelkie wcześniejsze ustne lub pisemne porozumienia lub umowy między Tobą i ChromaScape w odniesieniu do Treści, usług lub produktów udostępnianych na Stronie.  Jeśli z jakiegokolwiek powodu którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, postanowienie to będzie egzekwowane w maksymalnym dopuszczalnym zakresie, a pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w pełnej mocy.

Nie możesz scedować ani przenieść niniejszych Warunków, z mocy prawa lub w inny sposób, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.  Wszelkie próby scedowania lub przeniesienia niniejszych Warunków bez takiej zgody będą nieważne i bezskuteczne.  Możemy swobodnie cedować lub przenosić niniejsze Warunki bez ograniczeń.  Z zastrzeżeniem powyższego, niniejsze Warunki będą wiążące i będą obowiązywać z korzyścią dla stron, ich następców prawnych i dozwolonych cesjonariuszy.

Wszelkie powiadomienia lub inne komunikaty dostarczane przez ChromaScape na mocy niniejszych Warunków, w tym dotyczące modyfikacji niniejszych Warunków, będą przekazywane:  (i) przez ChromaScape za pośrednictwem poczty elektronicznej; lub (ii) poprzez opublikowanie na Stronie.  W przypadku zawiadomień wysyłanych pocztą elektroniczną data otrzymania będzie uważana za datę wysłania przez nas takiego zawiadomienia.

Nasz brak egzekwowania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie uważany za zrzeczenie się tych praw.  Zrzeczenie się takiego prawa lub postanowienia będzie skuteczne tylko wtedy, gdy zostanie sporządzone na piśmie i podpisane przez należycie upoważnionego przedstawiciela ChromaScape.  Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach, skorzystanie przez którąkolwiek ze stron z jakichkolwiek środków zaradczych wynikających z niniejszych Warunków będzie bez uszczerbku dla innych środków zaradczych przysługujących jej na mocy niniejszych Warunków lub w inny sposób.

Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie będzie interpretowane jako tworzenie wspólnego przedsięwzięcia, partnerstwa, stosunku pracy lub przedstawicielstwa między Tobą a ChromaScape, a Ty nie masz żadnego upoważnienia do tworzenia jakichkolwiek zobowiązań w naszym imieniu.

INFORMACJE KONTAKTOWE

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, skontaktuj się z firmą ChromaScape pod adresem:  marketing@chromascape.com.