ChromaScape LLC - Warunki sprzedaży
 

1. ChromaScape® LLC, (pod własną nazwą lub pod różnymi markami, w tym Amerimulch®, Solution Dispersions®, ChromaPave®, Innotech™ i/lub Innotech Decorative Concrete Products™ lub innymi markami, które mogą zostać opracowane w przyszłości) (zwana dalej „Sprzedający”), niniejszym sprzedaje, a kupujący (zwany dalej „Kupującym”) niniejszym kupuje towary wymienione w oddzielnym Zamówieniu od Kupującego do Sprzedawcy. Niezależnie od jakichkolwiek innych sformułowań w zamówieniu zakupu lub dokumentach kupującego, warunki sprzedaży zawarte w niniejszym dokumencie obowiązują między każdą sprzedażą od ChromaScape® Kupującemu.
 
2. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do sprzedaży Towarów przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego z wyłączeniem wszelkich innych warunków, na które Kupujący powołuje się, oferuje lub polega na nich w trakcie negocjacji lub na jakimkolwiek etapie stosunków między stronami, w tym m.in. wszelkie standardowe lub wydrukowane warunki oferowane przez Kupującego, chyba że Kupujący i Sprzedający wspólnie uzgodnili inne warunki we wzajemnie podpisanym i sporządzonym piśmie. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków (w tym wszelkie specjalne warunki uzgodnione między stronami) nie mają zastosowania, chyba że zostały uzgodnione na piśmie przez Sprzedawcę.
 
3. Cena zostanie uzgodniona na piśmie między stronami i nie będzie zawierała żadnych podatków lokalnych, podatków od sprzedaży, importu lub ceł, podatku VAT ani innych obowiązujących kosztów. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkich zezwoleń, licencji lub innych zezwoleń lokalnych i regionalnych, jeśli takie istnieją, na korzystanie z zamawianych towarów lub usług.
 
4. Oferowane warunki kredytowe są uzależnione od wypełnienia wniosku kredytowego i zadowalających wyników informacji w nim zawartych. Oferta kredytowa będzie uzależniona od wyłącznego uznania Sprzedawcy.
 
5. W przypadku oferowanego kredytu płatność ceny i podatku VAT oraz wszelkich innych stosownych kosztów będzie wymagalna w ciągu 30 dni od daty faktury dostarczonej przez Sprzedawcę, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. W przypadkach, gdy kredyt nie jest oferowany, płatność będzie wymagana przed wydaniem towaru przez Sprzedawcę. Sprzedający jest uprawniony do naliczania odsetek od przeterminowanych faktur od dnia, w którym zapłata staje się wymagalna, z dnia na dzień do dnia zapłaty w wysokości 1,5% w skali roku. Ponadto, jeżeli zapłata ceny lub jakiejkolwiek jej części nie zostanie dokonana w ciągu 30 dni od terminu płatności, Sprzedający jest uprawniony do żądania zapłaty zaliczki na dostawę w odniesieniu do Towarów, które nie zostały wcześniej dostarczone, oraz do odmowy dokonania dostawy wszelkie niedostarczone Towary bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu niedostarczenia lub opóźnienia w dostawie.
 
6. Wysyłka, dostawa, ryzyko utraty — O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, SPRZEDAWCA zorganizuje wysyłkę Towarów do Kupującego w dniu lub jak najbliżej terminu wymaganego przez Kupującego, a Kupujący dokona wszelkich uzgodnień niezbędnych do odebrania dostawy Towarów za każdym razem, gdy są one oferowane do dostawy. SPRZEDAWCA będzie korzystał z usług licencjonowanych, pośredniczących firm przewozowych, a ryzyko utraty Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą odbioru towaru. Jeżeli Kupujący sam zdecyduje się zorganizować wysyłkę i odbiór Towarów, ryzyko przechodzi na KUPUJĄCEGO z chwilą powierzenia Towarów jemu lub wybranemu przez niego przewoźnikowi, w momencie gdy Towary przestają znajdować się pod kontrolą SPRZEDAJĄCEGO. Prawo własności do Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą utraty; KUPUJĄCY będzie winien SPRZEDAJĄCEMU cenę zakupu w momencie przeniesienia ryzyka utraty.
 
7. Gwarancje — Sprzedający gwarantuje, że sprzedawany produkt będzie spójny z każdej partii i serii oraz będzie komercyjnie podobny do próbki wstępnie zatwierdzonej przez Kupującego. Produkt nadaje się do sprzedaży, ale NIE UDZIELA SIĘ ŻADNEJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ANI NIE BĘDZIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI. Kupujący musi zakwalifikować produkt do jego określonego celu (celów), a wszelkie ryzyko niewłaściwego działania produktu w tym celu spoczywa na Kupującym, chyba że powyższa gwarancja spójności zostanie istotnie naruszona. Odpowiedzialność ogranicza się do wymiany niezgodnego lub wadliwego produktu. W przypadku okazania i sprawdzenia Kupującemu próbki Towaru strony umowy przyjmują, że taka próbka ma charakter reprezentatywny, a wielkość zamówienia może nieznacznie różnić się w wyniku procesu produkcyjnego.
 
8. Sprzedawca będzie przestrzegać następujących praw i przepisów Stanów Zjednoczonych — przepisów OSHA, DOT, TSCA, RCRA i Kalifornijskiej Deklaracji nr 65. Jeśli klient wymaga zgodności z jakimikolwiek innymi ramami środowiskowymi, regulacyjnymi lub jakościowymi, Kupujący musi wyraźnie przedstawić te informacje Sprzedającemu, a Sprzedający ma prawo odmówić produkcji lub odrzucić lub zrezygnować z podjęcia wymogów regulacyjnych i sprawozdawczych związanych z przestrzeganiem wspomnianych przepisów wedle własnego uznania. W przypadku przestrzegania przepisów, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta, a Klient będzie miał wówczas prawo oczekiwać, że Sprzedający zastosuje się w profesjonalny sposób do wspomnianego przepisu lub wymogu.
 
9. Wszystkie towary są sprzedawane na zasadzie stałej sprzedaży. W przypadku produktów personalizowanych lub niestandardowych zamówienie nie może zostać anulowane po jego oficjalnym złożeniu. Zaleca się, aby klienci upewnili się, że zamówienie jest dokładne w momencie jego składania, ponieważ będziemy kupować materiały i ponosić koszty od momentu otrzymania zamówienia personalizowanego lub niestandardowego. W przypadku Produktów standardowych Sprzedający nie przyjmie z powrotem żadnych towarów, które nie są wymagane lub nie zostały sprzedane przez Kupującego, chyba że kierownictwo uprzednio na piśmie wyrazi na to zgodę, a udzielony kredyt podlega uzasadnionym opłatom za uzupełnienie zapasów oraz opłatom za wysyłkę i obsługę. Jeśli Sprzedający zgodzi się przyjąć zwrot towarów, które nie są uszkodzone, Kupujący będzie odpowiedzialny za koszty transportu i zapewni staranne opakowanie, aby uniknąć uszkodzeń w transporcie. Sprzedający nie będzie zobowiązany do przyjęcia towarów, które są w jakikolwiek sposób uszkodzone, a kredyt zostanie przyznany tylko za towary, które są w stanie nadającym się do sprzedaży.
 
10. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI — Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Kupującego przekraczające cenę umowną, chyba że wynikają z lekkomyślności lub umyślnego zamiaru Sprzedającego, pracowników lub agentów Sprzedającego. SPRZEDAJĄCY W SZCZEGÓLNOŚCI WYŁĄCZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY WTÓRNE.
 
11. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ — Wszystkie Prawa własności intelektualnej powstałe w wyniku wykonania niniejszej Umowy lub wynikające z wykonania niniejszej Umowy staną się, o ile nie zostały jeszcze nabyte, absolutną własnością Sprzedającego, a Kupujący zrobi wszystko, co w uzasadniony sposób konieczne, aby zapewnić że uprawnienia takie przysługują Sprzedawcy poprzez zawarcie odpowiednich instrumentów lub zawarcie umów z osobami trzecimi.
 
12. SIŁA WYŻSZA — Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie któregokolwiek ze swoich zobowiązań, jeżeli opóźnienie lub niewykonanie wynika ze zdarzeń lub okoliczności pozostających poza jego rozsądną kontrolą, w tym między innymi klęsk żywiołowych, strajków, lokautów, wypadków, wojny, pożaru, pandemii, awarii maszyn lub urządzeń lub niedobór lub niedostępność surowców z naturalnego źródła zaopatrzenia, a Sprzedający ma prawo do rozsądnego przedłużenia swoich zobowiązań. Jeżeli opóźnienie trwa przez czas, który Sprzedający uzna za nieuzasadniony, może on bez ponoszenia odpowiedzialności odstąpić od umowy.
 
13. RELACJE STRON — Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie może być interpretowane jako ustanawiające lub implikujące jakiekolwiek partnerstwo lub wspólne przedsięwzięcie między stronami i żadne z postanowień niniejszych Warunków nie może być interpretowane jako przedstawiciel drugiej strony.
 
14. CESJA I PODWYKONAWSTWO — Umowa między Kupującym a Sprzedającym dotycząca sprzedaży Towarów nie może zostać scedowana ani przeniesiona, ani wykonanie jakiegokolwiek zobowiązania zlecone podwykonawcom, w każdym przypadku przez Kupującego, bez uprzedniej pisemnej zgody obu Stron.
 
15. ZRZECZENIE SIĘ — Niewykonanie przez którąkolwiek ze stron w jakimkolwiek czasie lub przez jakikolwiek okres któregokolwiek z Warunków niniejszej Umowy nie oznacza zrzeczenia się ich ani prawa do egzekwowania w dowolnym momencie wszystkich Warunków niniejszej Umowy.
 
16. ROZDZIELNOŚĆ - Jeśli jakikolwiek warunek lub postanowienie niniejszych Warunków zostanie z jakiegokolwiek powodu uznane przez jakikolwiek sąd właściwej jurysdykcji za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, takie postanowienie zostanie rozdzielone, a pozostała część postanowień niniejszych Warunków będzie nadal w pełni obowiązywać, tak jakby ten Regulamin został uzgodniony z wyeliminowaniem nieważnego, niezgodnego z prawem lub niewykonalnego postanowienia.
 
17. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA — Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem stanu Ohio. Strony niniejszym poddają się wyłącznej jurysdykcji Ohio Court of Common Pleas z siedzibą w Cuyahoga lub hrabstwie Summit – opcja według wyłącznego uznania Sprzedającego.