ChromaScape LLC — Akceptacja zasad i warunków zamówienia standardowego
 

 1. Zgoda. Akceptacja tego zamówienia jest ograniczona wyłącznie do niniejszych Warunków. Wszelkie modyfikacje niniejszego Zamówienia muszą mieć formę pisemną i być podpisane przez firmę ChromaScape, LLC („Kupujący”). Wszelkie dodatkowe lub sprzeczne warunki zawarte w ofercie, zamówieniu sprzedaży, fakturze lub innej prośbie lub komunikacji przesłanej przez Ciebie („Sprzedający”), które nie zostały wyraźnie zaakceptowane na piśmie przez Kupującego, zostają niniejszym odrzucone. Uznaje się, że Sprzedawca zaakceptował niniejsze Warunki, jeśli wysyła jakiekolwiek towary (łącznie „Towary”) lub świadczy jakiekolwiek usługi (łącznie „Usługi”) w ramach niniejszego zamówienia.
 2. Cena zakupu. Cena(y) zakupu określona w Zamówieniu („Cena zakupu”) nie może ulec zmianie bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego. Jeżeli w niniejszym dokumencie nie określono ceny zakupu, przyjmuje się, że Cena zakupu będzie najniższą ceną zakupu podobnych towarów o podobnej jakości pobieraną przez Dostawcę od daty niniejszego dokumentu do daty dostawy i w żadnym wypadku Cena zakupu nie będzie wyższa niż ostatnio wyceniona lub obciążona Nabywcy.
 3. Jakość, ilość, dostawy i pakowanie. W przypadku, gdy jakość nie została określona w niniejszym dokumencie, Towary i/lub Usługi muszą być najlepszej jakości. Ilość Towarów wskazana w niniejszej umowie nie może zostać przekroczona o więcej niż 5% bez pisemnej zgody Kupującego. Od czasu do czasu Nabywca może nie być w stanie policzyć otrzymanego materiału. Po przeliczeniu Nabywca może skorygować fakturę o nadwyżkę lub zniżkę w dostawie. Czas ma kluczowe znaczenie dla realizacji tego zamówienia. Sprzedający będzie wysyłał i dostarczał Towary oraz świadczył Usługi w terminie lub terminach określonych na pierwszej stronie niniejszego dokumentu, chyba że Nabywca wyrazi wcześniejszą zgodę na jakąkolwiek zmianę takiego terminu lub terminów. Nabywca nie zapłaci żadnych opłat za pakowanie, składowanie w pudełka lub przewóz, chyba że określono to w umowie. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie opóźnienia, utratę lub uszkodzenie w transporcie
 4. Tytuł i ryzyko utraty. Tytuł własności i ryzyko utraty przechodzą na Nabywcę z chwilą dostarczenia Towarów do punktu dostawy określonego na pierwszej stronie niniejszego dokumentu („Punkt Dostawy”).
 5. Zgodność z prawem. Dostawca oświadcza i gwarantuje, że w swoich działaniach wynikających z niniejszej Umowy będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących federalnych, stanowych, lokalnych i zagranicznych przepisów, zasad, rozporządzeń administracyjnych i wykonawczych oraz odpowiednich rządowych przepisów dotyczących zamówień. Nie ograniczając powyższego, przyznanie niniejszego zamówienia uzależnione jest od przestrzegania przez Sprzedającego, w stosownych przypadkach, postanowień ust. 201 ust. 1-7 włącznie z Rozporządzeniem nr. 11246 z późniejszymi zmianami, przepisy i postanowienia ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz art. 503 Ustawy o rehabilitacji z 1973 r. oraz obowiązujące przepisy, w tym 20 CFR sekcja 741.3 włącznie z Akcją afirmatywną dla pracowników niepełnosprawnych, 41 CFR sek. 60-741.4 z Akcją afirmatywną niepełnosprawnych weteranów i weteranów epoki wietnamskiej 41 CFR sek. 60-250.4, które mogą być od czasu do czasu zmieniane i wszystkie są niniejszym włączone przez odniesienie tak, jakby zostały tu w pełni przedstawione.
 6. Inspekcja. Niezależnie od uprzedniej płatności i/lub kontroli przez Nabywcę, wszystkie przesyłki Towarów i/lub wszystkie Usługi podlegają kontroli i zatwierdzeniu przez Nabywcę po przybyciu takich Towarów do Punktu Dostawy i/lub po wykonaniu takich Usług.
 7. Gwarancja. Akceptując to zamówienie, Sprzedający niniejszym gwarantuje, że Towary i Usługi będą w pełni zgodne ze specyfikacjami, rysunkami i danymi Kupującego lub próbkami Sprzedającego oraz że dostarczone Towary będą nadawać się do sprzedaży i będą nadawały się do użytku zamierzonego przez Kupującego. Sprzedawca zgadza się, że niniejsza gwarancja obowiązuje po przyjęciu Towarów lub Usług. Wspomniane gwarancje będą uzupełnieniem wszelkich gwarancji o dodatkowym zakresie udzielonych Kupującemu przez Sprzedawcę. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za przypadkowe i wtórne szkody wynikające z naruszenia gwarancji.
 8. Odrzucone przesyłki i środki zaradcze Kupującego. Jeżeli Towary wysłane lub przeznaczone do wysłania i/lub świadczone lub świadczone Usługi zostaną odrzucone w całości lub w części przez Kupującego z powodu nieprzestrzegania przez Sprzedającego któregokolwiek z warunków i/lub specyfikacji zawartych w niniejszym dokumencie, Kupujący po powiadomieniu Sprzedawcy może albo zwrócić odrzuconą część takich Towarów i/lub odrzuconą część takich Usług Sprzedającemu na koszt Sprzedającego albo zatrzymać je do dyspozycji wskazanej przez Sprzedawcę, bez unieważnienia pozostałej części niniejszego zamówienia; lub Nabywca może odrzucić całą dostawę takich Towarów i/lub odrzucić całe Usługi i anulować to zamówienie zakupu dla wszelkich niedostarczonych sald Towarów i/lub niewykonanych Usług. Jeśli Towary wysłane lub przeznaczone do wysyłki i/lub świadczone lub świadczone Usługi zostaną odrzucone, jak określono powyżej, Nabywca może nabyć podobne towary gdzie indziej i/lub uzyskać podobne usługi gdzie indziej i obciążyć Sprzedającego wszelkimi stratami lub szkodami (bezpośrednimi lub pośrednimi) poniesionych przez Nabywcę (w tym między innymi wszelkie różnice między ceną zapłaconą przez Nabywcę za takie towary i/lub usługi a ceną podaną na pierwszej stronie) plus wszelkie koszty ich odbioru (w tym m.in. tytułem przedawnienia, opłaty adwokackie i koszty sądowe). Nabywca nie jest zobowiązany do zapłaty za jakiekolwiek wysłane Towary i/lub wykonane Usługi, które zostały przez niego odrzucone.
 9. Zwrot, przeróbka i złomowanie. Wszelkie Towary dostarczone Nabywcy przez Sprzedawcę lub gotowy produkt zawierający Towary dostarczone Nabywcy przez Sprzedawcę, które nie są zgodne ze specyfikacją lub nie są zgodne z jakąkolwiek reprezentacją, gwarancją, umową lub innymi zobowiązaniami określonymi w niniejszym zamówieniu lub jakimkolwiek powiązana umowa może, za obopólną zgodą obu stron, ale w ciągu pięciu (5) dni roboczych od zawiadomienia Sprzedającego przez Kupującego lub według uznania Kupującego w dowolnym późniejszym terminie, zostać (1) zwrócona Sprzedającemu przez Kupującego na koszt Sprzedającego, w tym koszty transportu w celu uzyskania kredytu na Kupującego za pełną cenę plus wszelkie wydatki związane z takim zwrotem lub (2) złomowany przez Kupującego na koszt Sprzedającego, w którym to przypadku Kupujący zostanie zwolniony z wszelkich zobowiązań płatniczych w odniesieniu do takich Towarów lub (3) przerobiony przez Kupującego na koszt Sprzedającego. Gdy Kupujący złomuje lub przerabia gotowy produkt, Sprzedający będzie odpowiedzialny za pokrycie pełnego kosztu gotowego produktu oraz wszelkich kosztów związanych ze złomowaniem lub przeróbką.
 10. Własność intelektualna. Sprzedawca gwarantuje, że Towary nie naruszają żadnych amerykańskich lub zagranicznych patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych ani praw autorskich; że będzie bronić wszelkich pozwów, które mogą powstać w związku z tym; oraz że będzie bronić, zabezpieczać i chronić Nabywcę, jego podmioty stowarzyszone oraz ich odpowiednich akcjonariuszy, urzędników, dyrektorów, pracowników, agentów, przedstawicieli i niezależnych wykonawców (każdy z nich zwany „Stroną Nabywcy”) przed wszelkimi stratami, które Kupujący może ponieść (w tym między innymi opłaty adwokackie i koszty sądowe) w związku z dochodzeniem jakichkolwiek praw w odniesieniu do Towarów, czy to z powodu zakupu, użytkowania przez Kupującego, czy w inny sposób.
 11. Odpowiedzialność i odszkodowanie. Jeśli przeciwko Stronie Nabywcy zostanie wysunięte roszczenie, że Towary są pod jakimkolwiek względem wadliwe i domniemane jest spowodowanie obrażeń ciała, szkód majątkowych lub strat ekonomicznych, Sprzedający zgadza się zabezpieczyć, zwolnić z odpowiedzialności i bronić każdej Strony Nabywcy przed wszelkimi roszczeniami, wydatków, kosztów (w tym honorariów adwokackich), ugód, kosztów i orzeczeń wynikających z lub z powodu takich obrażeń ciała, szkód majątkowych lub strat ekonomicznych, które są spowodowane lub wynikają z takiego roszczenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie obrażenia ciała, szkody majątkowe lub ekonomiczne strata wynika wyłącznie z zaniedbania Nabywcy. Wszelkie prace, które mają być wykonane przez Sprzedającego na mocy niniejszej Umowy, będą wykonywane wyłącznie na ryzyko Sprzedającego, a Sprzedający będzie bronić, zabezpieczać i chronić każdą Stronę Kupującego przed wszelkimi stratami (w tym między innymi utratą użytkowania), odpowiedzialnością , szkód, roszczeń, żądań, powództw i/lub postępowań oraz wszelkich kosztów i wydatków z nimi związanych (w tym między innymi honorariów adwokackich) jakiegokolwiek rodzaju z tytułu wszelkich uszkodzeń, utraty lub zniszczenia jakiejkolwiek własności ( w tym między innymi własność Strony kupującej) lub obrażenia lub śmierć jakiejkolwiek osoby (w tym między innymi pracowników Strony kupującej) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z lub w związku z wykonywaniem takiej pracy przez Sprzedającego. Nie ograniczając ogólności powyższego, Sprzedający zgadza się zwolnić każdą Stronę Kupującego z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń i zastawów jakichkolwiek osób opartych na zapewnieniu robocizny i/lub materiałów w związku z Towarami i/lub Usługami.
 12. Ubezpieczenie. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na mieniu będącym własnością lub kontrolowanym przez Kupującego lub spółkę zależną, spółkę dominującą lub korporację Kupującego, Sprzedający dostarczy Kupującemu zaświadczenia od firm ubezpieczeniowych zatwierdzonych przez Kupującego, potwierdzające, że Sprzedający jest objęty ubezpieczeniem następujących rodzajów w co najmniej następujących kwotach przez co najmniej okres, w którym będą wykonywane prace objęte niniejszą umową:
RODZAJ UBEZPIECZENIA MINIMALNA KWOTA
OGÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ:
(w tym m.in. pokrycie działalności podwykonawców, odpowiedzialność za obrażenia ciała i szkody po                 zakończeniu prac oraz odpowiedzialność kontraktową).  Obrażenia ciała i minimum 1 000 000 USD.                 Pojedynczy limit szkód majątkowych.
CIĘŻARÓWKI I SAMOCHODY:
Obrażenia ciała i minimum 1 000 000 USD. Pojedynczy limit szkód majątkowych.
KOMPENSACJA PRACOWNIKÓW: Zgodnie z wymogami prawa.
Wspomniane polisy ubezpieczeniowe będą zawierały postanowienie lub potwierdzenie, że żadne
anulowanie lub istotna zmiana ubezpieczenia nie będzie dokonywana bez pisemnego powiadomienia
Nabywcy z trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem. Bez ograniczania ogólności powyższego, takie
ubezpieczenie w pełni zabezpiecza Sprzedawcę od wszelkiej odpowiedzialności nałożonej przez prawo
i wszelkiej odpowiedzialności przyjętej na mocy niniejszych Warunków. Odpowiedzialność
Sprzedającego z tytułu niniejszych Warunków nie będzie ograniczona do sumy ubezpieczenia.
 1. Zdarzenia pozostające poza kontrolą Kupującego. Jeśli z powodu pożaru, trzęsienia ziemi, powodzi, eksplozji, wypadku, różnicy lub niemożności zabezpieczenia pracowników, braku materiałów, braku obiektów, działania siły wyższej, epidemii lub jakiegokolwiek wroga publicznego, dobrowolne lub mimowolne zastosowanie się do jakichkolwiek ważnych lub nieważne prawo, rozporządzenie, regulacja, żądanie lub zalecenie jakiejkolwiek agencji lub organu rządowego, brak infrastruktury transportowej lub inna przyczyna pozostająca poza bezpośrednią kontrolą Nabywcy lub wynikająca z niewykonalności, niezależnie od rodzaju lub natury określonej powyżej, Kupujący będzie opóźniony w całości lub w części w odbiorze jakiejkolwiek dostawy lub dostaw Towarów i/lub przyjęciu świadczenia Usług określonych w niniejszym dokumencie, wtedy Kupujący może bez zobowiązań, zawiadamiając Sprzedającego:
 1. Anulować niniejsze zamówienie zakupu w całości lub w części w odniesieniu do niedostarczonej części takich Towarów i/lub niezrealizowanej części takich Usług; lub
 2. Zawieszenia w całości lub w części dostaw Towarów i/lub świadczenia Usług na czas trwania i w zakresie takiej przyczyny.
 1. Spełnienie warunków lub zwolnienie. Jeżeli w okresie obowiązywania niniejszego Zamówienia lub jakiejkolwiek powiązanej umowy Nabywca może zakupić towary o jakości podobnej do Towarów od innego dostawcy po łącznym koszcie dostawy do dowolnej placówki Nabywcy, który jest niższy niż całkowity koszt dostarczonych Towarów, Nabywca może powiadomić Sprzedającego takiego całkowitego kosztu dostawy, a Sprzedający będzie miał możliwość wyceny Towarów na takiej podstawie, aby uzyskać taki sam całkowity koszt dostawy dla Kupującego w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych od takiego zawiadomienia. Jeśli Sprzedający nie zrobi tego w odpowiednim czasie lub nie może tego zrobić zgodnie z prawem, Kupujący może (i) zakupić Towary od takiego innego dostawcy, w którym to przypadku zobowiązania, w tym między innymi wszelkie wymagania i/lub zobowiązania dotyczące zakupu i sprzedaży, jeśli takie istnieją, Kupującego i Sprzedającego na podstawie niniejszej Umowy zostaną odpowiednio obniżone; (ii) rozwiązać niniejsze Zamówienie i wszelkie powiązane umowy bez żadnych kar lub dalszych zobowiązań; lub (iii) kontynuować zakupy w ramach niniejszego Zamówienia i wszelkich powiązanych umów.
 2. Najbardziej uprzywilejowany klient. Jeżeli w okresie obowiązywania niniejszego Zamówienia lub jakiejkolwiek powiązanej umowy, Sprzedający sprzeda jakiekolwiek materiały, które są takie same, równoważne lub zasadniczo podobne do Towarów, po całkowitym koszcie dostawy osobie trzeciej niższej niż całkowity koszt dostawy do wszelkie ułatwienia Nabywcy, wtedy Sprzedający ma możliwość wyceny Towarów w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych, tak aby była taka sama lub niższa niż całkowity koszt dostawy takiej osoby trzeciej. Jeśli Sprzedający nie zrobi tego w odpowiednim czasie lub nie może tego zrobić zgodnie z prawem, Kupujący może (i) zakupić Towary od takiego innego dostawcy, w którym to przypadku zobowiązania, w tym między innymi wszelkie wymagania i/lub zobowiązania dotyczące zakupu i sprzedaży, jeśli takie istnieją, Kupującego i Sprzedającego na podstawie niniejszej Umowy zostaną odpowiednio obniżone; (ii) rozwiązać niniejsze Zamówienie i wszelkie powiązane umowy bez żadnych kar lub dalszych zobowiązań; lub (iii) kontynuować zakupy w ramach niniejszego Zamówienia i wszelkich powiązanych umów. W ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych od daty wejścia w życie niniejszego Zamówienia lub w dowolnym momencie Kupujący o to poprosi, Sprzedający poświadczy temu Kupującemu na piśmie, że przestrzega postanowień niniejszej sekcji i dostarczy wszelkie informacje, których Kupujący w uzasadniony sposób potrzebuje w celu sprawdzenia takiej zgodności.
 3. Kompletna umowa — zrzeczenie się. Niniejsze zamówienie stanowi całość umowy między stronami; wszystkie warunki, postanowienia i specyfikacje są przedstawione na awersie i odwrocie niniejszego dokumentu lub w załącznikach do niego; i nie ma żadnych gwarancji, umów ani porozumień, wyraźnych lub dorozumianych, które mają na nią wpływ, z wyjątkiem tych określonych na awersie i odwrocie niniejszej umowy lub w załącznikach do niej. Brak żądania przez Kupującego ścisłego wykonania lub upoważnienia przez Kupującego zezwalającego Sprzedającemu na odstąpienie od któregokolwiek z warunków lub specyfikacji określonych w niniejszej umowie nie będzie interpretowany jako zrzeczenie się przez Kupującego prawa do żądania ścisłego wykonania tego samego lub jakiegokolwiek innego termin, warunek lub specyfikacja w przyszłości. 
 4. Obowiązujące prawo; Opłaty adwokackie; Cesja. Niniejsze zamówienie będzie interpretowane i realizowane zgodnie z prawem stanu Ohio bez uwzględnienia jego przepisów kolizyjnych. Ani Jednolita ustawa o międzynarodowej sprzedaży towarów, Jednolita ustawa o zawieraniu umów międzynarodowej sprzedaży towarów, ani Konwencja Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 r. Regulamin. Sądy stanu Ohio w hrabstwie Summit mają jurysdykcję nad stronami we wszelkich działaniach związanych z przedmiotem lub interpretacją niniejszego zamówienia. W przypadku, gdy którakolwiek ze stron rozpocznie jakiekolwiek prawne lub sprawiedliwe działanie lub postępowanie, w tym między innymi powództwo o zadośćuczynienie lub jakąkolwiek inną formę zadośćuczynienia, w celu wyegzekwowania, zinterpretowania, zreformowania, uchylenia lub w jakiejkolwiek innej sprawie wpływające na postanowienia niniejszej umowy, strona wygrywająca będzie uprawniona do rozsądnego honorarium adwokackiego, które może zostać ustalone przez sąd w ramach tego samego powództwa lub odrębnego powództwa wszczętego w tym celu, oprócz wszelkich innych zadośćuczynień, do których strona może być uprawniona. Dodatkowe opłaty adwokackie mogą zostać przyznane stronie wygrywającej za wszelkie działania odwoławcze, które mogą zostać wniesione. Prawa Sprzedającego wynikające z niniejszego zamówienia nie mogą zostać przeniesione przez Sprzedającego bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego.
 5. Ujawnienie informacji. Wszelka nieopatentowana wiedza lub informacje dotyczące produktów, metod lub procesów produkcyjnych Sprzedawcy, które Sprzedający może ujawnić Kupującemu, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie podpisanymi przez strony niniejszej Umowy, będą uważane za ujawnione w ramach wynagrodzenia za niniejsze zamówienie, a Sprzedający nie będzie dochodzić żadnych roszczeń wobec Kupującego w wyniku korzystania z nich przez Kupującego. Wszystkie rysunki, specyfikacje, klisze drukarskie, narzędzia, matryce, przyrządy montażowe, uchwyty, formy, sprzęt produkcyjny, komponenty, materiały, żywice, mierniki, negatywy, pozytywy, fotografie, wyciągi barwne, odbitki próbne lub ryciny wypożyczone Sprzedającemu lub zakupione od Sprzedający do celów produkcyjnych pozostają własnością Kupującego, są traktowane jako ściśle poufne, przeznaczone są do wyłącznego użytku Kupującego i są przechowywane w należytym stanie, tak aby mogły zostać niezwłocznie zwrócone po zakończeniu prac lub zakończeniu realizacji zamówienia. Sprzedający utrzyma ochronę ubezpieczeniową w wysokości wartości odtworzeniowej dla takiego mienia. Sprzedający nie złomuje ani nie niszczy takiej własności bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego i późniejszego poświadczonego dowodu takiego złomowania lub zniszczenia. Od czasu do czasu Nabywca może zażądać sporządzenia spisu takiego mienia, a Nabywca może obciążyć Sprzedającego kosztami wszelkich strat w inwentarzu.
 6. Poufność. Sprzedający w żadnym momencie nie ujawni żadnej nieupoważnionej osobie, firmie lub korporacji żadnych informacji uzyskanych przez Sprzedawcę w ramach niniejszego Zamówienia, w tym między innymi informacji dotyczących działalności lub technologii Kupującego, takich jak listy klientów, dane cenowe, wielkość zakupów, jego relacje z pracownikami, sposób działania lub jego wynalazki, projekty, plany lub procesy, które stanowią tajemnice handlowe istotne dla pomyślnego prowadzenia działalności Nabywcy, ani też Sprzedający nie zabierze ze sobą po rozwiązaniu niniejszego Zamówienia żadnych rysunków, planów , specyfikacjami lub innymi dokumentami, narzędziami, wzorami matryc lub materiałami, z wyjątkiem uprzedniej pisemnej zgody Nabywcy.
 7. Zatrudnienie. Sprzedający zgadza się, że w trakcie dostarczania Towarów i/lub Usług na rzecz Kupującego oraz przez okres dwóch (2) lat po tym okresie, Sprzedający nie będzie bezpośrednio ani pośrednio zabiegać o zatrudnienie ani zatrudniać pracownika Kupującego. Sprzedający przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zatrudnienie pracownika Nabywcy spowoduje szkodę dla Nabywcy i że Nabywca będzie miał prawo do ubiegania się o zadośćuczynienie, a także odszkodowanie i honoraria adwokackie w celu wyegzekwowania swoich praw wynikających z niniejszego paragrafu.
 8. Wypowiedzenieumowy przez Kupującego. Kupujący może z dowolnego powodu rozwiązać niniejsze Zamówienie zakupu i wszelkie powiązane umowy z 30-dniowym wyprzedzeniem pisemnego powiadomienia Sprzedawcy bez kary, odpowiedzialności lub dalszych zobowiązań, chyba że niniejsza sekcja stanowi inaczej. Po takim powiadomieniu Sprzedający podejmie natychmiastowe kroki w celu szybkiego i uporządkowanego zakończenia prac oraz zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia kosztów.
 9. Błędy w informacjach. Sprzedający oświadcza i gwarantuje, że informacje dostarczone Kupującemu w ramach niniejszego zamówienia lub jakiejkolwiek powiązanej umowy będą wolne od jakichkolwiek rozbieżności, błędów lub pominięć. Przegląd i uprzednie zatwierdzenie takich informacji przez Nabywcę w żadnym wypadku nie zwalnia Sprzedawcy z jego zobowiązań w zakresie odszkodowania, które pozostają bezwzględne. Sprzedawca, na swój koszt, będzie odpowiedzialny za wszelkie środki zaradcze wynikające z takich rozbieżności, błędów lub pominięć lub z nimi związane.
 10. Status Wykonawcy. Strony są i pozostaną niezależnymi kontrahentami w stosunku do siebie nawzajem i żadne z postanowień niniejszego zamówienia ani jakiejkolwiek powiązanej umowy nie będzie interpretowane jako umieszczanie stron w relacji partnerów, wspólników wspólnego przedsięwzięcia, powierników lub agentów. Pracownicy, robotnicy, agenci lub podwykonawcy Sprzedającego nie będą również uważani za pracowników lub przedstawicieli Kupującego.
 11. Rozdzielność. Jeśli jakikolwiek warunek lub postanowienie niniejszych Warunków jest nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w jakiejkolwiek jurysdykcji, taka nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność nie będzie miała wpływu na żaden inny warunek lub postanowienie niniejszych Warunków ani nie unieważni lub uczyni niewykonalnym takiego warunku lub postanowienia w jakiejkolwiek innej jurysdykcji.
 12. Zmiana specyfikacji: Od czasu do czasu Nabywca może zmieniać, uzupełniać lub w inny sposób zmieniać specyfikacje. Te zmienione specyfikacje wchodzą w życie trzydzieści (30) dni kalendarzowych po otrzymaniu przez Sprzedającego takiej poprawki, uzupełnienia lub poprawki, chyba że Sprzedający przekaże Nabywcy pisemne powiadomienie o sprzeciwie, wspomniane powiadomienie o sprzeciwie musi zostać otrzymane przez Kupującego na więcej niż piętnaście (15) dni przed dniem wejścia w życie. Jeżeli Sprzedający zgłosi sprzeciw, wówczas obie strony niezwłocznie i w dobrej wierze podejmą próbę rozwiązania sprzeciwu. Jeżeli sprzeciwu nie można rozstrzygnąć w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych, Nabywca według własnego uznania może (i) zakupić Towary z innego źródła, w którym to przypadku zobowiązania, w tym między innymi wszelkie wymagania dotyczące zakupu i/lub zobowiązania Kupującego zostanie odpowiednio zmniejszona lub (ii) rozwiązać niniejsze Zamówienie i wszelkie powiązane umowy ze Sprzedającym bez kary, odpowiedzialności lub dalszych zobowiązań. Sprzedający nie dokona żadnych zmian w jakimkolwiek surowcu, materiale opakowaniowym, surowcu, jakiejkolwiek części lub jakimkolwiek składniku jakiegokolwiek produktu, procesie produkcyjnym, sprzęcie produkcyjnym, żadnej dokumentacji lub informacjach związanych w jakikolwiek sposób z produktami lub produkcją Kupującego lub miejsca produkcji bez uprzedniej pisemnej zgody Nabywcy. Nabywca, według własnego uznania, ma prawo odrzucić taką zmianę. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty lub szkody poniesione przez Kupującego w wyniku jakichkolwiek zmian wprowadzonych przez Sprzedającego bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Kupującego, w tym między innymi koszty i szkody poniesione w wyniku wycofania produktu.